Arbeidsongeschikt door arbeidsongeval

Arbeidsongeschikt door arbeidsongeval: waar hebt u recht op?

Arbeidsongeschikt door arbeidsongeval? Dan moet uw werkgever de eerste 2 jaar van uw ziekte uw loon doorbetalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%.

Na twee jaar kan uw werkgever u echter ontslaan, zelfs als het ongeval door toedoen van uw werkgever is ontstaan. U komt dan in een uitkeringssituatie terecht. Hierdoor loopt u inkomsten mis. Het gaat dan niet alleen om het gat tussen uw voormalig inkomen en de uitkering die u ontvangt. U loopt immers ook toekomstige salarisverhogingen mis door carrièrestappen die u zonder ongeval zou hebben gemaakt en nu niet maakt, en daarnaast loopt u mogelijk ook mis: overwerkvergoedingen, pensioenopbouw, bonussen , et cetera. Al deze posten komen voor vergoeding in aanmerking als aansprakelijkheid door uw werkgever is erkend.

Arbeidsongeschikt door arbeidsongeval: ook vergoeding zwarte inkomsten?

Over zwarte inkomsten / bijverdiensten wordt geen belasting afgedragen. Als het slachtoffer ten tijde van het ongeval een deel van zijn inkomen verwierf door zwart werk, dan loopt hij door het ongeval ook inkomsten mis. De Hoge Raad heeft in 2000 beslist dat het gemis van zwarte verdiensten in principe ook voor vergoeding in aanmerking komt als onderdeel van verlies van arbeidsvermogen.

Er wordt over de zwarte inkomsten wel een fictief belastingpercentage geheven. De inkomsten worden dus als het ware “wit” gemaakt, en vervolgens uitgekeerd door de verzekeraar. Dat betekent dat het slachtoffer niet het volledige bedrag dat hij aan zwarte inkomsten misloopt vergoed zal zien.

Hoe wordt de omvang van de misgelopen inkomsten vastgesteld?

In de beginfase van uw letselschadezaak, wordt u gevraagd om uw loonstroken en beoordelingen over de drie jaren voorafgaande aan het ongeval te verstrekken en alle financiële gegevens (ook uitkeringsbescheiden van het UWV) over de periode na het ongeval. Ook horen wij graag van u of er op korte of lange termijn (concrete) plannen waren om carrièrestappen te zetten en welke loonstijgingen daarmee gepaard zouden zijn gegaan.

Vervolgens brengen wij het “gat” tussen uw denkbeeldige inkomenssituatie zonder ongeval en de feitelijke situatie na het ongeval in kaart. Wij schakelen daar een rekenkundige voor in.

Als de verzekeraar het niet eens is met de uitgangspunten die wij voor de berekening hebben gehanteerd, dan kunnen partijen overgaan tot het op gezamenlijk verzoek inschakelen van een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige brengt dan onafhankelijk en onpartijdig in kaart hoe de situatie zonder ongeval er voor het slachtoffer uit zou hebben gezien. Partijen zijn vervolgens aan diens bevindingen verbonden. Hierna kan een rekenkundige aan de slag.

Werkgever aansprakelijk stellen voor arbeidsongeschiktheid na een bedrijfsongeval

Voordat u echter recht heeft op vergoeding van uw schade, moet uw werkgever wel aansprakelijkheid voor het ongeval hebben erkend. Als u een arbeidsongeval is overkomen, is het verstandig om het volgende stappenplan te volgen:

 1. meld het ongeval bij uw werkgever;
 2. noteer de namen en contactgegevens van collega’s en/of derden die het ongeval hebben zien gebeuren;
 3. maak foto’s van de ongevalslocatie;
 4. verzoek uw werkgever het ongeval te melden bij de Inspectie SZW;
 5. stel uw werkgever aansprakelijk door deze een aangetekende brief te sturen.

Uiteraard kunt u ook voor de vijfde stap een letselschade advocaat in de arm nemen. Deze kan de werkgever voor u aansprakelijk stellen. De verzekeraar van uw werkgever zal u laten weten of zij aansprakelijkheid voor het ongeval erkent of niet.

Aansprakelijkheid voor arbeidsongeval is erkend, welke schadeposten moeten nog meer worden vergoed?

Als uw werkgever aansprakelijkheid heeft erkend voor het bedrijfsongeval, dan krijgt u te maken met de verzekeraar van uw werkgever. Die wilt bij u een bezoek brengen om de gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. U hebt recht op vergoeding van de volgende kosten/schadeposten:

 • materiële schade
 • medische kosten
 • reiskosten
 • huishoudelijke hulp en mantelzorg
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • smartengeld

U hoeft hierover niet zelf in discussie te gaan met een verzekeraar. Als u een advocaat of jurist inschakelt dan kan deze die discussie ten behoeve van u met de verzekeraar voeren. De inschakeling van een letselschade advocaat is voor u dan kosteloos, omdat aansprakelijkheid is erkend.

Werkgever wijst aansprakelijkheid af, wat nu?

Als de werkgever aansprakelijkheid afwijst, dan zult u naar de rechter moeten stappen. De rechter moet dan oordelen over de aansprakelijkheid. Het is dan verstandig dat u daarvoor een letselschade advocaat inschakelt. Pas nadat aansprakelijkheid is erkend, hebt u recht op vergoeding van de schade die u door arbeidsongeschiktheid lijdt.

In een juridische procedure gaat het vaak om de vraag (i) of de werknemer kan aantonen dat er een ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden, en (ii) of de werkgever kan aantonen dat hij de vereiste zorg in acht heeft genomen. 

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten