Geboorteletsel

Geboorteletsel

Geboorteletsel is letsel dat bij de baby ontstaat tijdens de bevalling. Hierbij valt te denken aan een geboorteverlamming (Plexus Brachialis Letsel of Erbse Parese) door zenuwbeschadiging, botbreuken of hersenschade door zuurstoftekort. Ook de moeder kan bij de bevalling letsel oplopen, bijvoorbeeld: onvruchtbaarheid of incontinentie. 

Geboorteletsel heeft vaak verregaande gevolgen voor de baby en de ouders. Zenuwletsel of hersenschade kan tot ernstige invaliditeit leiden. Dat betekent dat sprake zal zijn van een forse zorgbehoefte die de ouders zullen moeten opvangen.

Geboorteletsel: medische fout of complicatie?

Als er bij een bevalling door de verpleegkundige, verloskundige, gynaecoloog en/of een andere medische specialist een medische fout is gemaakt, dan bestaat er richting de medisch hulpverlener en/of het ziekenhuis recht op schadevergoeding. Is er echter sprake van een complicatie (= een probleem ontstaan tijdens een op zich juist uitgevoerde medische behandeling) dan is de arts daarvoor in de regel niet aansprakelijk. 

In de praktijk vindt het slachtoffer vaak dat sprake is van een medische fout, terwijl de arts zich op het standpunt stelt dat sprake is van een complicatie.

Medisch haalbaarheidsonderzoek bij geboorteletsel

De vraag of sprake is van een complicatie of een medische fout, kan niet alleen door juristen beantwoord worden. Daarvoor is advies nodig van een ter zake kundige arts. Over het algemeen vragen wij dan ook – voordat wij de arts aansprakelijk stellen – medisch advies aan bij een medisch adviseur. Indien de medisch adviseur de zaak ‘haalbaar’ acht, dan gaan wij vervolgens over tot het aansprakelijk stellen van de arts / het ziekenhuis. Pas als aangetoond kan worden dat de medisch hulpverlener niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mocht worden, is dat het geval

De kosten gemoeid met het medisch haalbaarheidsonderzoek zult u zelf moeten dragen. Meestal zijn die kosten circa € 1.000 tot € 1.500,-.

Als wij op basis van het advies van onze medisch adviseur kans op succes zien, dan zullen wij  voor u de hulpverlener of het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Als het medisch advies echter geen of onvoldoende aanknopingspunten biedt, dan zullen wij u moeten adviseren de zaak te laten rusten. Dat is uiteraard spijtig, maar het alternatief zou zijn dat wij een voor u langdurig en kostbaar traject ingaan terwijl er geen reële kans op succes bestaat. Daar willen wij uiteraard voor waken.

Wat gebeurt er na een positief medisch haalbaarheidsonderzoek bij geboorteletsel?

Indien de medisch adviseur positief adviseert over de haalbaarheid van de zaak, stellen wij de arts/ het ziekenhuis voor u aansprakelijk. Wij kunnen dat voor een relatief gering bedrag voor u doen. Als u onvermogend bent, kunnen wij een toevoeging voor u aanvragen.

Als het ziekenhuis vervolgens aansprakelijkheid erkent voor de medische fout, dan krijgt u de kosten voor het medisch advies alsnog vergoed. Ook hebt u dan recht op schadevergoeding. De schade die uw kind door fout heeft geleden (waaronder: zorgschade), moet worden vergoed. Wel zullen veelal de gevolgen van de fout ook weer door een medicus in kaart gebracht moeten worden. De kosten van dat onderzoek moeten dan ook door de arts gedragen worden.

In het geval dat de verzekeraar aansprakelijkheid afwijst, dan zullen vervolgstappen nodig zijn. Een logische vervolgstap is dan om in gezamenlijk verzoek met de verzekeraar een derde en onpartijdige medicus in te schakelen om de discussie tussen partijen te beslechten. De kosten van dat onderzoek moeten door partijen op 50-50 basis gedragen worden. In het geval dat de verzekeraar niet mee wilt werken aan dergelijk onderzoek, zal rechter verzocht moeten worden om een deskundige te benoemen.

Houd rekening met een langlopende zaak

Houd er rekening mee dat ook als de fout wordt erkend, het lang duurt voordat zaken over geboorteletsel afgesloten kunnen worden. Dat kan namelijk pas als het kind meerderjarig is geworden. Pas dan komt goed aan het licht hoe het kind zich heeft ontwikkeld en hoe hij of zij terecht is gekomen. 

Gedurende de looptijd van de zaak is (de verzekeraar van) het ziekenhuis gehouden om voorschotten op de schadevergoeding te betalen. Bij geboorteletsel is de zorgschade (= kosten van derden of inspanningen in natura van de ouders om voor het kind te zorgen) vaak een omvangrijke schadepost. De verzekeraar moet (onder meer) op die schadepost voorschotten betalen. Uiteraard bestaat ook recht op vergoeding van de andere schadeposten (zoals: smartengeld, verlies aan verdienvermogen, et cetera). 

Zaken waarin sprake is van geboorteletsel zijn lastig. In feite moet de medisch adviseur in samenspraak met de advocaat de bevalling van seconde tot seconde reconstrueren. Hadden er op bepaalde momenten andere keuzes gemaakt kunnen of moeten worden gelet op de omstandigheden op dat moment? Had men bijvoorbeeld de bevalling eerder moeten inleiden of had men het kind moeten halen door middel van een keizersnede? De advocaten van VictimFirst Advocaten zijn thuis in medische aansprakelijkheidszaken (waaronder: geboorteletsels) en werken nauw samen met medisch adviseurs die gewend zijn dergelijke zaken te beoordelen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten