Medische fout

Medische fout

Tijdens een medische behandeling kunnen er helaas fouten gemaakt worden door de betrokken artsen / hulpverleners. Indien zo’n fout toerekenbaar is aan de arts, dan kan de patiënt schadevergoeding vorderen van de arts dan wel het ziekenhuis. In de praktijk krijgt u dan te maken met de verzekeraar van de arts of het ziekenhuis.

Complicatie of medische fout?

Medische aansprakelijkheidszaken zijn haast altijd complex. Beoordeeld moet namelijk worden of sprake is van een complicatie of een medische fout. Is sprake van een complicatie (= een probleem ontstaan tijdens een op zich juist uitgevoerde medische behandeling) dan is de arts daarvoor in de regel niet aansprakelijk. Is sprake van een medische fout (= een probleem ontstaan door een verkeerd uitgevoerde medische behandeling) dan is de arts daarvoor wel aansprakelijk.

In de praktijk vindt het slachtoffer vaak dat sprake is van een medische fout, terwijl de arts zich op het standpunt stelt dat sprake is van een complicatie.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

De vraag of sprake is van een complicatie of een medische fout, kan niet alleen door juristen beantwoord worden. Daarvoor is advies nodig van een ter zake kundige arts. Over het algemeen vragen wij dan ook – voordat wij de arts aansprakelijk stellen – medisch advies aan bij een medische adviseur. Indien de medisch adviseur de zaak ‘haalbaar’ acht, dan gaan wij vervolgens over tot het aansprakelijk stellen van de arts / het ziekenhuis.

De kosten gemoeid met het medisch haalbaarheidsonderzoek zult u zelf moeten dragen. Meestal zijn die kosten circa € 1.000 tot € 1.500,-.

Wat gebeurt er na een positief medisch haalbaarheidsonderzoek?

Indien de medisch adviseur positief adviseert over de haalbaarheid van de zaak, stellen wij de arts/ het ziekenhuis voor u aansprakelijk. Wij kunnen dat voor een relatief gering bedrag voor u doen. Als u onvermogend bent, kunnen wij een toevoeging voor u aanvragen.

Als het ziekenhuis vervolgens aansprakelijkheid erkent voor de medische fout, dan krijgt u de kosten voor het medisch advies alsnog vergoed. Ook hebt u dan recht op schadevergoeding. De schade die u door de fout hebt geleden moet worden vergoed. Wel zullen veelal de gevolgen van de fout ook weer door een medicus in kaart gebracht moeten worden. De kosten van dat onderzoek moeten dan ook door de arts gedragen worden.

In het geval dat de verzekeraar aansprakelijkheid afwijst, dan zullen vervolgstappen nodig zijn. Een logische vervolgstap is dan om in gezamenlijk verzoek met de verzekeraar een derde en onpartijdige medicus in te schakelen om de discussie tussen partijen te beslechten. De kosten van dat onderzoek moeten door partijen op 50-50 basis gedragen worden. In het geval dat de verzekeraar niet mee wilt werken aan dergelijk onderzoek, zal rechter verzocht moeten worden om een deskundige te benoemen.

Alternatieven: wat kunt u zelf doen na een medische fout?

De kosten van een medisch haalbaarheidsonderzoek zijn, zoals gezegd, tussen de € 1.000,- en € 1.500,-. Dat is fors. Indien u dat bedrag er niet voor over hebt, of als u eerst zelf zonder advocaat richting het ziekenhuis actie wilt ondernemen, dan hebt u de volgende opties:

  1. een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.
  2. het indienen van een tuchtklacht bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg;
  3. het zelf aansprakelijk stellen van de arts / het ziekenhuis.

Hieronder worden deze opties verder besproken.

1. de klachtenfunctionaris

U kunt u klacht natuurlijk eerst met de betreffende arts zelf bespreken. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. U hoort dan binnen zes weken een inhoudelijke reactie op uw klacht te ontvangen.

Het voordeel van deze route is dat het indienen van een klacht gratis is. De nadelen zijn dat de klachtenfunctionaris geen schadevergoeding kan/zal toewijzen. Bovendien is het toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt.

2. het tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Het medisch tuchtrecht dient ertoe om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het tuchtrecht is een relatief laagdrempelige manier om het handelen van een arts te laten toetsen door een onafhankelijk college.

U dient het volgende te weten over het indienen van een klacht bij het tuchtcollege:

  • U kunt een klacht indienen door een klachtformulier in te vullen of een brief te sturen;
  • U moet uw klacht binnen 10 jaar na het handelen of nalaten van de arts indienen; en
  • Het tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen.

De regionale tuchtcolleges zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Zwolle, Eindhoven en Groningen. Indien u het niet eens bent met de beslissing van een regionaal tuchtcollege kunt u in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag.

Het voordeel van het indienen van een tuchtklacht is dat het relatief laagdrempelig en goedkoop is. U kunt ook zonder advocaat het woord doen. Het nadeel is dat u een professionele advocaat tegenover u krijgt en dat bij een toewijzing van uw klacht niet tot schadevergoeding leidt, althans niet direct.

3. Het zelf aansprakelijk stellen van de arts / het ziekenhuis

U kunt er ook voor kiezen om zelf de arts aansprakelijk stellen. Dat doet u door deze een (aangetekende) brief te sturen waarin u aangeeft wat er fout is gegaan en welke schade daardoor is veroorzaakt. U dient er echter rekening mee te houden dat u vervolgens een verzekeraar tegenover u krijgt. De vraag is of u daar tegenop gewassen bent.

Naar ons oordeel is het verstandig(er) om een medisch haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren, ondanks de kosten daarvan. Indien dat onderzoek positief voor u uitpakt, kunt u de verwijten richting het ziekenhuis veel beter onderbouwen. Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen om een dergelijk onderzoek voor u te organiseren.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten