Als voetganger aangereden

Wanneer iemand is aangereden of slachtoffer is van een verkeersongeval en schade lijdt, dient bepaald te worden of en zo ja wie er aansprakelijk is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan behoorlijk complex zijn om te bepalen of iemand volledig aansprakelijk is voor de veroorzaakte letselschade na een verkeersongeval. Zo is relevant of sprake is van eigen schuld of overmacht bij (een van de) betrokken partijen.

Omdat verkeersongevallen altijd diep ingrijpende gevolgen heeft en meestal ernstig letsel veroorzaakt, is het belangrijk goed uit te zoeken of er iemand aansprakelijk is voor het veroorzaken van het verkeersongeval. De Nederlandse wet komt slachtoffers daarbij vaak tegemoet.

Ruimere bescherming voetgangers en fietsers

Fietsers of voetgangers genieten onder het Nederlands recht een ruimere bescherming bij verkeersongevallen. Zij worden als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Als een zwakkere verkeersdeelnemer wordt aangereden door een motorrijtuig, is de eigenaar van het motorvoertuig voor in ieder geval 50% aansprakelijk voor de schade van de voetganger of fietser, zonder dat deze schuld van de bestuurder van het motorrijtuig moet bewijzen. Voor het overige deel wordt gekeken naar de verdere feiten en omstandigheden. Zelfs als een voetganger of fietser ook schuld heeft aan het ontstaan van een ongeval, is het mogelijk om een schadevergoeding te claimen. Vaak is het dan niet mogelijk om alle schade te verhalen, maar wel een gedeelte daarvan. 

In de praktijk lijkt een beroep op overmacht bijna nooit te slagen. Als er geen sprake is van overmacht bij de veroorzaker van het ongeval of eigen schuld bij het slachtoffer, dan moet de verzekeringsmaatschappij van het motorrijtuig de volledige schade van het slachtoffer vergoeden.

Blijkt deze niet verzekerd te zijn, dan kan de schade worden verhaald bij het waarborgfonds motorverkeer.

Waarborgfonds Motorverkeer

Als u schade lijdt door een verkeersongeval waarbij de tegenpartij niet verzekerd is of waarbij sprake is van een gestolen auto, of als de tegenpartij onbekend is, danwel de identiteit van de bestuurder niet te achterhalen is, dan kan het slachtoffer de schadeclaim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Voor meer informatie hierover zie de website van het Waarborgfonds.

Jonge kinderen worden volledig beschermd als verkeersslachtoffers

Bij verkeersongevallen met jonge kinderen is de leeftijd van het slachtoffer relevant. Als het slachtoffer ten tijde van het ongeval niet ouder is dan 13 jaar, dan is de automobilist altijd aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij het slachtoffer.

Deze regel geldt ook als de bestuurder geen enkele schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeval en dit volledig te wijten is aan de 13 jaar of jongere voetganger of fietser.

Regeling schuldloze derde

Bij verkeersongevallen kan ook sprake zijn van een beroep op de regeling ‘schuldloze derden’. Deze regeling zorgt er voor dat een derde die betrokken is bij een ongeval , niet met zijn of haar letselschade blijft zitten, zolang er geen duidelijkheid is wie de uiteindelijke aansprakelijke partij is. Dat kan namelijk een lang traject zijn. De schuldloze derde regeling zorgt er voor dat u niet al die tijd hoeft te wachten en uw schade direct kunt regelen met één van de betrokken bestuurders. De aangesproken verzekeraar moet dan de schade, ongeacht of die aansprakelijk is of niet, met het slachtoffer afwikkelen.

Schade

U komt bij een verkeersongeval in aanmerking voor schadevergoeding. Het gaat hier dan om de kosten die u maakt zoals schade aan goederen (uw auto en daarin aanwezige spullen), kleding, inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke hulp, reiskosten, medische kosten, eventuele aanpassingen in en aan uw woning, eventuele studievertraging, et cetera.

Als na een verkeersongeval sprake is van angst in het verkeer, kunnen de advocaten van VictimFirst ook rijlessen onder deskundige psychische begeleiding voor u afdwingen. Zo durft u weer deel te nemen aan het verkeer. VictimFirst werkt samen met een aantal professionele rijscholen die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van en geven van rijlessen aan slachtoffers van verkeersongevallen. We noemen al deze kosten ook wel materiele schade. U heeft uiteraard ook recht op Smartengeld (ook wel immateriële schade).

Smartengeld en shockschade

Bij smartengeld moet u denken aan pijn, psychische schade of blijvende beperkingen en klachten. We spreken dan van gederfde levensvreugde. De gevolgen van een verkeersongeval kunnen immers groot zijn voor het slachtoffer en voor zijn naasten. Als naasten een ernstig ongeval hebben gezien, zouden zij ook voor shockschade in aanmerking kunnen komen. De advocaten van VictimFirst zijn gespecialiseerd in het begroten en afhandelen van claims na ongevallen.

Bij schade als gevolg van een ongeval veroorzaakt door een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer gelden weer andere regels.

Goed handelen bij verkeersongevallen

Als u of een naaste van u het slachtoffer is van een verkeersongeval, dan is het belangrijk dat er goed gehandeld wordt. Zorg ervoor dat u alle bewijzen goed bewaart. Noteer de namen van betrokken partijen en met name getuigen goed! Maak foto’s van de schade en de situatie ter plaatse. Vul het schadeaangifteformulier correct in. Vult de tegenpartij iets in waar u het niet mee eens bent, noteer dat dan meteen op het schadeaangifteformulier. Laat u vooral ook medisch behandelen na een verkeersongeval.

De veroorzaker van een verkeersongeval of de eigenaar van een voertuig dat schade heeft veroorzaakt moet binnen 3 jaar aansprakelijk zijn gesteld. Hou die termijn dus in de gaten.

VictimFirst advocaten zijn specialisten op het gebied van het verkeersrecht. Zij kunnen eenvoudig de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen voor u beoordelen op basis van uw verhaal. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten